药师经全文
药师经全文
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷四)注音

导读:尔时。富楼那弥多罗尼子。在大众中。即从座起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。善为众生。敷...

楞严经(卷四)注音

ěr
shí

lóu


duō
luózài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎng
gōng
jìng
ér
bái

yán


wēi

shì
zūn

shàn
wèi
zhòng
shēng


yǎn

lái

shì
zūn
cháng
tuī
shuō

rén
zhōng


wéijīn
wén

lái
wēi
miào

yīn

yóu

lóng
rén


bǎi

wài

líng

wén
ruì

běn
suǒ

jiàn


kuàng

wén


suī
xuān
míng

lìng

chú
huò

jīn
yóu
wèi
xiáng


jiū
jìng


huò


shì
zūn


ā
nán
bèi

suī

kāilòu
wèi
chú


děng
huì
zhōng
dēng

lòu
zhě

suī
jìn
zhū
lòu

jīn
wén

lái
suǒ
shuō

yīn

shàng


huǐ

shì
zūn

ruò

shì
jiān

qiè
gēn
chén
yīn
chù
jiè
děng

jiē

lái
zàng
qīng
jìng
běn
rán

yún


shēng
shānzhū
yǒu
wéi
xiàngqiān
liú

zhōng
ér

shǐ

yòu

lái
shuō

shuǐ
huǒ
fēng
běn
xìng
yuán
róng

zhōu
biàn

jiè

zhàn
rán
cháng
zhù

shì
zūn

ruò

xìng
biàn

yún

róng
shuǐ

shuǐ
xìng
zhōu
biàn

huǒ


shēng


yún

míng
shuǐ
huǒ
èr
xìng

biàn

kōng


xiāng
líng
miè

shì
zūn


xìng
zhàng
ài

kōng
xìng

tōng

yún

èr

zhōu
biàn

jiè

ér


zhī
shì

yōu
wǎng

wéi
yuàn

lái

xuān
liúkāi


yún


zhū

zhòng

zuò
shì

tóu


qīn


lái


shàng

huì

ěr
shí
shì
zūn
gào

lóuzhū
huì
zhōng
lòu
jìn

xué
zhū
ā
luó
hàn


lái
jīnwèi

huì

xuān
shèng

zhōng

zhēn
shèng

xìng

lìng

huì
zhōng
dìng
xìng
shēng
wén


zhū

qiè
wèi

èr
kōng

huí
xiàng
shàng
chéng
ā
luó
hàn
děng

jiē
huò

chéng

miè
chǎng


zhēn
ā
liàn
ruò

zhèng
xiū
xíng
chù


jīn

ting

dāng
wèi

shuō

lóu

děng

qīn


yīn


rán
chéng
ting


yán


lóu
suǒ
yán

qīng
jìng
běn
rán

yún


shēng
shān

cháng

wén

lái
xuān
shuō

xìng
jué
miào
míng

běn
jué
míng
miào


lóu

yán

wéi
rán

shì
zūn


cháng
wén

xuān
shuō
yán


chēng
jué
míng

wéi

xìng
míng

chēng
míng
wéi
jué

wéi
jué

míng

chēng
wéi
míng
jué


lóu

yán

ruò


míng
míng
wéi
jué
zhěsuǒ
míng


yán

ruò

suǒ
míngmíng
jué

yǒu
suǒ
fēi
jué


suǒ
fēi
míng


míng
yòu
fēi
jué
zhàn
míng
xìng

xìng
jué

míng

wàng
wéi
míng
jué

jué
fēi
suǒ
míng

yīn
míng

suǒ

suǒ

wàng


shēng

wàng
néng


tóng

zhōng

chì
rán
chéng
suǒ


yīn


tóng

tóng


míng

yīn
tóng
shì
rǎo
luàn

xiāng
dài
shēng
láo

láo
jiǔ

chén


xiāng
hùn
zhuó

yóu
shì
yǐn

chén
láo
fán
nǎo


wéi
shì
jiè

jìng
chéng

kōng


kōng
wéi
tóng

shì
jiè
wéi
tóng


zhēn
yǒu
wéi


jué
míng
kōng
mèi

xiāng
dài
chéng
yáo


yǒu
fēng
lún
zhí
chí
shì
jiè

yīn
kōng
shēng
yáo

jiān
míng

ài


jīn
bǎo
zhě

míng
jué

jiān


yǒu
jīn
lún
bǎo
chí
guó


jiān
jué
bǎo
chéng

yáo
míng
fēng
chū

fēng
jīn
xiāngyǒu
huǒ
guāng
wéi
biàn
huà
xìng

bǎo
míng
shēng
rùn

huǒ
guāng
shàng
zhēng


yǒu
shuǐ
lún
hán
shí
fāng
jiè

huǒ
téng
shuǐ
jiàng

jiāo


jiān

shī
湿
wéi

hǎi

gān
wéi
zhōu
tān


shì

hǎi
zhōng

huǒ
guāng
chángzhōu
tān
zhōng

jiāng

cháng
zhù

shuǐ
shì
liè
huǒ

jié
wéi
gāo
shān

shì

shān
shí


chéng
yàn

róng

chéng
shuǐ


shì
liè
shuǐ

chōu
wéi
cǎo


shì

lín
sǒu

shāo
chéng


yīn
jiǎo
chéng
shuǐ

jiāo
wàng

shēng


xiāng
wéi
zhǒng


shì
yīn
yuán

shì
jiè
xiāng

lóu


míng
wàng
fēi


jué
míng
wéi
jiù

suǒ
wàngmíng

shì
yīn
yuán

ting

chū
shēng

jiàn

chāoxiāng
wèi
chù
liù
wàng
chéng
jiù

yóu
shì
fēn
kāi
jiàn
jué
wén
zhī

tóng

xiāng
chánchéng
huà

jiàn
míngmíng
jiàn
xiǎng
chéng


jiàn
chéng
zēng

tóng
xiǎng
chéng
ài

liú
ài
wéi
zhǒng


xiǎng
wéi
tāi

jiāo
gòu

shēng


yǐn
tóngyǒu
yīn
yuán

shēng
jié
luó
lán

è

tán
děng

tāi
luǎn
shī
湿
huà
suí

suǒ
yìng

luǎn
wéi
xiǎng
shēng

tāi
yīn
qíng
yǒu

shī
湿


gǎn

huà


yìng

qíng
xiǎnggèng
xiāng
biàn


suǒ
yǒu
shòu


zhú

fēi
shěn


shì
yīn
yuán

zhòng
shēng
xiānglóu


xiǎng
ài
tóng
jié

ài

néngzhū
shì
jiānsūn
xiāng
shēng

duàn

shì
děngtān
wéi
běn

tān
ài
tóng


tān

néng
zhǐ


zhū
shì
jiān
luǎn
huà
shī
湿
tāi

suí

qiáng
ruò


xiāng
tūn
shí

shì
děng


shā
tān
wéi
běn


rén
shí
yáng

yáng

wéi
rén

rén

wéi
yáng


shì
nǎi
zhì
shí
shēng
zhī
lèishēng
shēng


lái
xiāng
dàn

è


shēng

qióng
wèi
lái


shì
děng


dào
tān
wéi
běn
mìng


huán

zhài


shì
yīn
yuán

jīng
bǎi
qiān
jié

cháng
zài
shēngài

xīn


lián
shì
yīn
yuán

jīng
bǎi
qiān
jié

cháng
zài
chán


wéi
shā
dào
yín

sān
wéi
gēn
běn


shì
yīn
yuán


guǒ
xiānglóushì
sān
zhǒng

diān
dǎo
xiāng


jiē
shì
jué
míng
míng
liǎo
zhī
xìng

yīn
liǎo

xiàng

cóng
wàng
jiàn
shēng

shānzhū
yǒu
wéi
xiàngqiān
liú

yīn


wàng

zhōng
ér

shǐ


lóu

yán

ruò

miào
jué
běn
miào
jué
mínglái
xīn

zēng

jiǎn


zhuàng

shēng
shān
zhū
yǒu
wéi
xiàng


lái
jīn

miào
kōng
míng
jué

shānyǒu
wéi

lòu


dāng

shēng


gào

lóu

rén
luò

huò
nán
wéi
běiwéi

yīn

ér
yǒu

yīn

suǒ
chū


lóu

yán


shì

rényīn


yòu

yīnběn

gēn

yún

yīn


fēi
shēng


yún

yīnyán


zhī

rén

zhèng
zài

shí

shū
yǒu

rén
zhǐ
shì
lìnglóu
yúnrén
zòng

luò

gēng
shēng

fǒu

fǒu


shì
zūn


lóu


shí
fāng

lái
shì
běn

xìng

jìng
kōng


běn
yǒu

jué
jué


miè

jué

shēng

rén

jiàn
kōng
zhōng
huá


bìng
ruò
chú

huá

kōng
miè


yǒu

rénkōng
huá
suǒ
miè
kòng


dài
huá
gēng
shēng


guān
shì
rén

wéi

wéi
huì


lóu

yán

kōng
yuán

huá

wàng
jiàn
shēng
miè

jiàn
huá
miè
kōng


shì
diān
dǎo

chì
lìng
gèng
chū


shí
kuáng
chī

yún

gēng
míng

shì
kuáng
rén

wéi

wéi
huì


yánsuǒ
jiě

yún

wèn
yán
zhū


lái
miào
jué
míng
kōng


dāng
gèng
chū
shān
yòu

jīn
kuàng


jīng
jīn


jīn

chún

gèng

chéng
chéng
huī


chóng
wéi


zhū


lái


niè
pán
shì


lóu


yòu

wèn
yán

shuǐ
huǒ
fēng

běn
xìng
yuán
róng

zhōu
biàn

jiè


shuǐ
huǒ
xìng

xiāng
líng
miè

yòu
zhǐ

kōng

zhū
biàn

jièxiāng
róng


lóu

kōng


fēi
qún
xiàng

érzhū
xiàng

huī

suǒ

zhělóutài

kōng


zhào

míng

yún
tún

àn

fēng
yáo

dòng


chéng

qīng


níng

zhuóchéng
mái

shuǐ
chéng
chéng
yìngyúnshì
shū
fāng
zhū
yǒu
wéi
xiàng
wéi
yīn

shēng

wéi

kōng
yǒu

ruò

suǒ
shēng


lóu


qiě

zhào
shí


shì

míng

shí
fāng
shì
jiè

tóng
wéiyún

kōng
zhōng

gèng
jiàn
yuán


ruò
shì
kōng
míng

kōng
yīng

zhào

yún

zhōng
xiāo

yún

zhī
shí


shēng
guāng
yào
耀

dāng
zhī
shì
míng

fēi

fēi
kōngkōng


guān
xiàng
yuán
wàngzhǐ
chén

yóu
yāo
kōng
huá

jié
wéi
kōng
guǒ

yún

jié

xiāng
líng
miè


guān
xìng
yuán
zhēn

wéi
miào
jué
míng

miào
jué
míng
xīn

xiān
fēi
shuǐ
huǒ

yún


wèn

xiāng
róng
zhě

zhēn
miào
jué
míngshìkōng
míng


yǒu
kōng
xiàn


shuǐ
huǒ
fēngmíng
xiàn

ruò


míng


yǒu

xiàn

yún


xiàn


lóu
shuǐ
zhōng

xiàn


yǐng

liǎng
rén
tóng
guān
shuǐ
zhōng
zhī


dōng

西

xíngyǒu

suí
èr
réndōng


西
xiān

zhǔnyīng
nán
yán


shì


yún


xíng
shuāng

yún

xiàn


wǎn
zhuǎn

wàngpínglóu

kōng
xiāng
qīng
xiāng
duó


lái
zàng

ér

lái
zàng
suí
wéi

kōng

zhōu
biàn

jiè

shì


zhōng

fēng
dòng

kōng
chéng


míng

yún
àn

zhòng
shēng

mèn

bèi
jué

chénchén
láo

yǒu
shì
jiān
xiāngmiào
míng

miè

shēnglái
zàng

ér

lái
zàng
wéi
miào
jué
míng

yuán
zhào

jiè

shì


zhōng


wéi

liàng


liàng
wéi


xiǎo
zhōng
xiànzhōng
xiàn
xiǎo


dòng
dào
chǎng

biàn
shí
fāng
jiè

shēn
hán
shí
fāng

jìn

kōngmáo
duān

xiàn
bǎo
wáng
chà

zuò
wēi
chén


zhuǎn


lún

miè
chén

juézhēn

miào
jué
míng
xìng

ér

lái
zàng
běn
miào
yuán
xīn

fēi
xīn
fēi
kōng

fēi

fēi
shuǐ

fēi
fēng
fēi
huǒ

fēi
yǎn

fēi
ěr

shé
shēn


fēi


fēi
shēng
xiāng
wèi
chù


fēi
yǎn
shí
jiè


shì
nǎi
zhì
fēi

shí
jiè

fēi
míng

míng

míng

míng
jìn


shì
nǎi
zhì
fēi
lǎo
fēi


fēi
lǎo

jìn

fēi

fēi


fēi
miè
fēi
dào

fēi
zhì
fēi
děi

fēi
tán


fēi
shī
luó

fēi
fēi
chàn


fēi
chán


fēi
fēi

luó

duō


shì
nǎi
zhì
fēi


ā
jié

fēi
ā
luó


sān

sān


fēi

niè
pán

fēi
cháng

fēi


fēi


fēi
jìng


shì

fēi
shì
chū
shì
lái
zàng
yuán
míng
xīn
miào


xīn

kōng
shuǐ


fēng

huǒ


yǎn


ěr

shé
shēn


shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
shí
jiè


shì
nǎi
zhì


shí
jiè


míng

míng

míng

míng
jìn


shì
nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìnmiè

dào


zhì
tánshī
luóchànchán

luó

duō


shì
nǎi
zhìā
jié


ā
luó


sān

sān
niè
pán


cháng


jìng


shì


shì
chū
shì
lái
zàng
miào
míng
xīn
yuán
fēi

shì

fēi
shì
jiān
sān
yǒu
zhòng
shēng


chū
shì
jiān
shēng
wén
yuán
jué


suǒ
zhī
xīn


duó

lái

shàngyòng
shì

yánzhī
jiànqín

kōng
hóusuī
yǒu
miào
yīn

ruò

miào
zhǐ

zhōng

néng
zhòng
shēng
shì

bǎo
jué
zhēn
xīn


yuán
mǎnàn
zhǐ

hǎi
yìn

guāng


zàn
ju
xīn

chén
láo
xiān


yóu

qín
qiú

shàng
jué
dào

ài
niàn
xiǎo
chéng


shǎo
wéilóu

yán
lái
bǎo
jué
yuán
míng
zhēn
miào
jìng
xīn


èr
yuán
mǎn

ér


zāo

shǐ
wàng
xiǎng

jiǔ
zài
lún
huí

jīn

shèng
chéng

yóu
wèi
jiū
jìng

shì
zūn

zhū
wàng

qiè
yuán
miè


miào
zhēn
cháng

gǎn
wèn

lái


qiè
zhòng
shēng

yīn
yǒu
wàngmiào
míng

shòu

lúngào

lóusuī
chúhuò
wèi
jìnshì
jiān
xiàn
qián
zhū
shì

jīn

wèn

wén
shì
luó
chéng
zhōng

yǎn
ruò

duōchén
zhāo


jìng
zhào
miàn

ài
jìng
zhōng
tóu

méi


jiàn

tiàn


tóu

jiàn
miànwéi
chī
mèi


zhuàng
kuáng
zǒuyúnrén

yīn


kuáng
zǒu


lóu

yán

shì
rén
xīn
kuáng

gèng

yán

miào
jué
míng
yuán
běn
yuán
míng
miào


chēng
wéi
wàng

yún

yǒu
yīn

ruò
yǒu
suǒ
yīn

yún

míng
wàng


zhū
wàng
xiǎng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīn

cóng


chén
jié

suī


míng

yóu

néng
fǎn


shì

yīn

yīn


yǒu

shí


yīn

wàng

suǒ


shàng

yǒu
shēngwéi
miè
zhěshí
rén
shuō
mèng
zhōng
shì

xīn
zòng
jīng
míngyīn
yuán

mèng
zhōng


kuàng


yīn

běn

suǒ
yǒuchéng
zhōng
yǎn
ruò

duō


yǒu
yīn
yuántóu
zǒu


rán
kuáng
xiē

tóu
fēi
wài


zòng
wèi
xiē
kuáng
shī


lóu


wàng
xìng

shì

yīn

wéi
zài


dàn

suí
fēn
bié
shì
jiān

guǒ
zhòng
shēng

sān
zhǒng
xiāng


sān
yuán
duàn


sān
yīn

shēngxīn
zhōng
yǎn
ruò

duō
kuáng
xìng

xiē

xiē
shèng
jìng
míng
xīn

běn
zhōu

jiè


cóng
rénjiè

láo
kěn
qǐng
xiū
zhèngyǒu
rénzhōng
zhūjué
zhī

qióng


fāng


shí
chí
zǒu

suī
shí
pín
qióng

zhū

céng
shī


yǒu
zhì
zhě
zhǐ
shì

zhū

suǒ
yuàn
cóng
xīn

zhì

ráo


fāng

shén
zhū

fēi
cóng
wàishí
ā
nán

zài

zhòng
zhōng

dǐng


bái


shì
zūn
xiàn
shuō
shā
dào
yín


sān
yuán
duàn


sān
yīn

shēng

xīn
zhōng

duō
kuáng
xìng

xiē

xiē

cóng
rén
yīn
yuán
jiǎo
rán
míng
bái

yún


lái
dùn

yīn
yuán


cóng
yīn
yuán

xīn

kāi


shì
zūn


děng
nián
shào
yǒu
xué
shēng
wén

jīn

huì
zhōngjiān
lián


shè


děng

cóng
lǎo
fàn
zhì

wén

yīn
yuán


xīn
kāichéng

lòu

jīn
shuōcóng
yīn
yuán


wáng
shě
chéng

shě

děng

suǒ
shuō

rán

chéng
wéi
chuí

bēi

kāi


mèn


gào
ā
nánchéng
zhōng
yǎn
ruò

duō

kuáng
xìng
yīn
yuán
ruò

chú
mièkuáng
xìng


rán
ér
chū

yīn
yuán

rán


qióng

shì

ā
nán

yǎn
ruò

duō

tóu
běn

rán

běn


rán


rán
fēiyīn
yuántóu
kuáng
zǒu

ruò

rán
tóu

yīn
yuán

kuáng
rán

yīn
yuán

shī

běn
tóu

shī

kuáng

wàng
chū

céng

biànjiè
yīn
yuán

běn
kuáng

rán

běn
yǒu
kuáng


wèi
kuáng
zhī


kuáng

suǒ
qián


kuáng

rán

tóu
běn

wàng


wéi
kuáng
zǒu

ruò

běn
tóu

shí
zhī
kuáng
zǒu

yīn
yuán

rán


wéi

lùn

shì


yán
sān
yuán
duàn

xīnxīn
shēng

shēng
miè
xīn
miè


dàn
shēng
miè

miè
shēng

jìn


gōng
yòng
dào

ruò
yǒu

rán


shì

míng

rán
xīn
shēng

shēng
miè
xīn
mièshēng
miè


shēng
miè
zhě

míng
wéi

rán

yóu

shì
jiān
zhū
xiàngchéng


zhě

míng


xìng

fēi


zhě
chēng
běn
rán
xìng

běn
rán
fēi
ránfēirán


fēifāng
míng


lùn
niè
pán

shàng
zài
yáo
yuǎn

fēi


jié
xīn
qín
xiū
zhèng

suī


chí
shí
fāng

lái
shí
èr

jīng

qīng
jìng
miào


héng

shā
lùn


suī
tán
shuō
yīn
yuán

rán

jué
dìng
míng
liào

rén
jiān
chēng


duō
wén


jié
duō
wén
xūnnéng
miǎn


dēng
qié
nàndài


dǐng
shén
zhòu


dēng
qié
xīn
yín
huǒ
dùn
xiē


ā
nuó
hán
zhōng

chéng
jīng
jìn
lín

ài

gān


lìng

jiě
tuō

shì

ā
nán


suī

jié

chí

lái


miào
yǎn

xiū

lòu


yuǎn

shì
jiān
zēng
ài
èr
dēng
qié

宿
wéi
yín


yóu
shén
zhòu

xiāo

àizhōng
jīn
míng
xìng

qiūluó
hóu


shū
tuó
luó

tóng


宿
yīn

zhī

shì
yīn

tān
ài
wéiniàn
xūn
xiū

lòu
shàn


huò

chū
chán

huò
méng
shòushàng
liú
guān
ting

ā
nán

zhū

zhòng

wén

shì
huì


huò
xiāo
chú

xīn

shí
xiàng

shēn

qīng
ān


wèi
céng
yǒu

chóng

bēi
lèi

dǐng
cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán


shàng

bēi

qīng
jìng
bǎo
wáng

shàn
kāi

xīn

néng


shì
zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

fāng
biàn
便

jiǎng

yǐn
zhū
shěn
míng

chū


hǎi

shì
zūn


jīn
suī
chéng

shì

yīn

zhī

lái
zàng
miào
jué
míng
xīn

biàn
shí
fāng
jiè

hán


lái
shí
fāng
guó


qīng
jìng
bǎo
yǎn
miào
jué
wáng
chà


lái


duō
wén

gōng


dǎi
xiūjīn
yóuzhī
rén


méng
tiān
wáng


huá


suī
huò

zhái

yào
yīn
mén


wéi
yuàn

lái

shě

bēi

shì

zài
huì
zhū
méng
àn
zhě

juān
shě
xiǎo
chéng


huò

lái


niè
pán

běn

xīn


lìng
yǒu
xué
zhě
cóng

shè

chóu

pān
yuán


tuó
luó
zhī
jiàn

zuò
shì

tóu


zài
huì

xīn
zhù


zhǐ

ěr
shí
shì
zūn
āi
mǐn
huì
zhōng

yuán
jué
shēng
wénxīn
wèi

zài
zhě


wèi
dāng
lái

miè

hòuzhòng
shēngxīn

kāi

shàng
chéng
miào
xiū
xíng


xuān
shì
ā
nán

zhū

zhòng


děng
jué
dìngxīn
lái
miào
sān
shēng

juàn

yīng
dāng
xiān
míng

jué
chū
xīn
èr
jué
dìng


yún

chū
xīn
èr

jué
dìng

ā
nán
zhě


děng
ruò

juān
shě
shēng
wén

xiū


chéngzhī
jiàn

yīng
dāng
shěn
guān
yīn


xīn


guǒ

jué
wéi
tóng
wéi


ā
nán

ruò

yīnshēng
miè
xīn
wéi
běn
xiū
yīn

ér
qiú

chéng

shēng

miè


yǒu
shì
chù


shì
dāng
zhào
míng
zhū

shì
jiān

zuò
zhī


jiē
cóng
biàn
miè

ā
nán


guān
shì
jiān

zuò
zhī


shuí
wéi

huì

rán
zhōng

wén
làn
huì

kōng

kōng
fēi

zuò

yóu
shì
shǐ
zhōng

huì
miè
shēn
zhōng
jiān
xiàng
wéi


rùn
shī
湿
wéi
shuǐ

nuǎn
chù
wéi
huǒ

dòng
yáo
wéi
fēng

yóu


chán

fēn

zhàn
yuán
miào
jué
míng
xīn

wéi
shì
wéi
ting

wéi
jué
wéi
chá

cóng
shǐ

zhōng


dié
hùn
zhuó

yún

wéi
zhuó

ā
nánqīng
shuǐ

qīng
jié
běn
ránchén

huī
shā
zhī
lún

běn
zhì
liú
ài

èr


ěr

xìng

xiāng
xún

yǒu
shì
jiān
rénchén

tóu

jìng
shuǐ


shī
liú
ài

shuǐ
wáng
qīng
jié

róng
mào

rán

míng
zhī
wéi
zhuó


zhuó

chóng
shì

ā
nán


jiàn

kōng
biàn
shí
fāng
jiè

kōng
jiàn

fēn

yǒu
kòngyǒu
jiàn

jué

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
wéi
jié
zhuó


shēn
xiàn
tuán


wéi


jiàn
wén
jué
zhī
yōng
lìng
liú
ài

shuǐ
huǒ
fēng

xuán
lìng
jué
zhī

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì

èr
chóng

míng
wéi
jiàn
zhuó

yòu

xīn
zhōng

shí
sòng


xìng

zhī
jiàn

róng
xiàn
liù
chén


chén

xiàng


jué

xìng

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì

sān
chóng

míng
fán
nǎo
zhuó

yòu

zhāo

shēng
miè

tíng

zhī
jiàn
měi

liú

shì
jiān


yùn
měi
cháng
qiān

guó


xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
zhòng
shēng
zhuó


děng
jiàn
wén
yuán


xìng

zhòng
chén

yuè


zhuàng

shēng

xìng
zhōng
xiāng
zhī

yòng
zhōng
xiāng
bèi

tóng

shī
zhǔn

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
wéi
mìng
zhuó

ā
nán


jīn

lìng
jiàn
wén
jué
zhī

yuǎn


lái
cháng


jìng

yīng
dāng
xiān


shēng
gēn
běnshēng
miè
yuán
zhàn
xìng
chéng


zhàn
xuán


wàng
miè
shēng


huán
yuán
jué


yuán
míng
jué

shēng
miè
xìng

wéi
yīn

xīn

rán
hòu
yuán
chéng
guǒ

xiū
zhèng


chéng
zhuó
shuǐ

zhù

jìng


jìng
shēn

dòng

shā


shěn

qīng
shuǐ
xiàn
qián

míng
wéi
chū


chén
fán
nǎochún
shuǐ

míng
wéi
yǒng
duàn
gēn
běn

míng

míng
xiàng
jīng
chún


qiè
biàn
xiàn

wéi
fán
nǎo

jiē

niè
pán
qīng
jìng
miàoèr

zhě


děng

xīn
chéng

shēng

yǒng
měng

jué
dìng

juān
zhū
yǒu
wéi
xiàng

yīng
dāng
shěn
xiáng
fán
nǎo
gēn
běnshǐ
lái


rùn
shēng

shuí
zuò
shuí
shòu

ā
nán


xiūruò

shěn
guān
fán
nǎo
gēn
běnnéng
zhī

wàng
gēn
chén

chù
diān
dǎo

chù
shàng

zhī

yún

xiáng
lái
wèi

ā
nán


guān
shì
jiān
jiě
jié
zhī
rén

jiàn
suǒ
jié

yún

zhī
jiě


wén

kōng
bèi

huī
liè

kōng

xíng
xiàng


jié
jiě
xiàn
qián
yǎn
ěr

shé


shēn
xīn

liù
wéi
zéi
méi


jié
jiā
bǎo

yóu


shǐ
zhòng
shēng
shì
jiè
shēng
chán

shì
jiān

néng
chāo
yuè

ā
nán

yún

míng
wéi
zhòng
shēng
shì
jiè

shì
wéi
qiān
liú

jiè
wéi
fāng
wèi


jīn
dāng
zhī
dōng

西
nán
běi

dōng
nán

西
nán

dōng
běi

西
běi

shàng
xià
wéi
jiè

guò

wèi
lái
xiàn
zài
wéi
shì

fāng
wèi
yǒu
shí

liú
shù
yǒu
sān


qiè
zhòng
shēng
zhì
wàng
xiāng
chéng

shēn
zhōng
mào
qiān

shì
jiè
xiāng
shè

ér

jiè
xìng
shè
suī
shí
fāng

dìng
wèi

míng

shì
jiān


dōng

西
nán
běi

shàng
xià

wèi

zhōng

dìng
fāng


shù

míng


shì
xiāng
shè

sān


sān

wǎn
zhuǎn
shí
èr

liú
biàn
sān
dié


shí
bǎi
qiān

zǒng
kuò
shǐ
zhōng

liù
gēn
zhī
zhōnggōng

yǒu
qiān
èr
bǎi

ā
nán
zhōng

dìng
yōu
liè


yǎn
guān
jiàn

hòu
àn
qián
míng

qián
fāng
quán
míng

hòu
fāng
quán
àn

zuǒ
yòu
páng
guān

sān
fēn
zhī
èr

tǒng
lùn
suǒ
zuò

gōng


quán

sān
fēn
yán
gōng


fēndāng
zhī
yǎn
wéi

bǎi
gōngěr
zhōu
ting

shí
fāngdòng
ruò
ěr
yáo

jìng

biān


dāng
zhī
ěr
gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōng
xiù
wén

tōng
chūyǒu
chū
yǒu


ér
què
zhōng
jiāo

yàn


gēn

sān
fēn
què


dāng
zhī

wéi

bǎi
gōngshé
xuān
yáng
jìn
zhū
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhì

yán
yǒu
fāng
fēnqióng
jìn

dāng
zhī
shé
gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōngshēn
jué
chù

shí

wéi
shùn


shí
néng
jué


zhōng

zhī
shuāng

yàn

shēn
gēn

sān
fēn
què


dāng
zhī
shēn
wéi

bǎi
gōng

róng
shí
fāng
sān
shì

qiè
shì
jiān
chū
shì
jiān


wéi
shèng

fánbāo
róng

jìn
dāng
zhī

gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōng


ā
nán


jīn


shēng


liú

fǎn
qióng
liú
gēn

zhì

shēng
miè

dāng
yàn

děng
liù
shòu
yòng
gēn

shuí

shuí


shuí
shēn
shuí
qiǎn

shuí
wéi
yuán
tōng

shuí

yuán
mǎn

ruò
néngyuán
tōng
gēn
shǐ
zhì
wàng

liú


xún
yuán
tōngyuán
gēn


jié
xiāng
bèi


jīn
bèi
xiǎn
liù
zhàn
yuán
míng

běn
suǒ
gōng


shù
liàng

shì

suí

xiáng
zhě


dāng

míng

lìng

zēng
jìn

shí
fāng

lái

shí

jièxiū
xíng

jiē

yuán
mǎn

shàng

zhōng
jiānyōu
liè

dàn

xià
liè

wèi
néng

zhōng
yuán

zài
huìxuān
yáng

lìng

dàn


mén
shēn

wàng


liù
zhī
gēn


shí
qīng
jìng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

yún


liú
shēn


mén

néng
lìng
liù
gēn

shí
qīng
jìng


gào
ā
nán


jīntuó
huán
guǒ


miè
sān
jiè
zhòng
shēng
shì
jiān
jiàn
suǒ
duàn
huò

rán
yóu
wèi
zhī
gēn
zhōng

shēng

shǐ

yào
yīn
xiū
suǒ
duànkuàng

zhōng
shēng
zhù

miè
fēn

tóu
shù

jīn

qiě
guān
xiàn
qián
liù
gēn

wéi

wéi
liù

ā
nán

ruò
yán

zhě

ěr


jiàn
wén

tóu

ruò

liù
gēn
jué
dìng
chéng
liùjīn
huìxuān
yáng
wēi
miào

mén


zhī
liù
gēn

shuí
lái
lǐng
shòu

ā
nán
yán


yòng
ěr
wén


yán


ěr

wén


guān
shēn
kǒu

kǒu
lái
wèn


shēn

qīn
chéng

shì

yīng
zhī

fēi

zhōng
liù

fēi
liù
zhōng


zhōng


gēn
yuán

yuán
liù

ā
nán

dāng
zhī
shì
gēn
fēi

fēi
liù

yóu

shǐ
lái

diān
dǎo
lún
yuán
zhàn


liù

shēngtuó
huán
suī

liù
xiāo

yóu
wèi
wángtài

kōng

cān

qún


yóu

xíng


míng
zhī

kōng

chú

guān
kōng

shuō
kōng
wéitài

kōng

yún

wéi

chéng
tóng

tóng


kuàng
gēng
míng
shì

fēi
liǎo
zhī
liù
shòu
yòng
gēn
shì

yóu
míng
àn
děng
èr
zhǒng
xiàng
xíng


miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

jiàn

jiàn
jīng
yìng


jié

chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míng
yǎntáo
duǒ


gēn

chén

liú

bēn


yóu
dòng
jìng
děng
èr
zhǒng
xiàngmiào
yuán
zhōng

nián
zhàn

ting

ting
jīng
yìng
shēng

juǎn
shēng
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míng
ěr


xīn
juǎngēn

chén
liú

bēn
shēng

yóu
tōng
sāi
děng
èr
zhǒng
xiāngmiào
yuán
zhōng

nián
zhàn

xiù

xiù
jīng
yìng
xiāng


xiāng
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míngshuāng
chuí
zhǎo


gēn

chén
liú

bēn
xiāng

yóu
tián
biàn
děng
èr
zhǒng
xiāng
cān


miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

cháng

cháng
jīng
yìng
wèi

jiǎo
wèi
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míng
shéchū
yǎn
yuè


gēn

chén
liú

bēn
wèi

yóu


děng
èr
zhǒng
xiāngmiào
yuán
zhōng

nián
zhàn

jué

jué
jīng
yìng
chù

tuán
chù
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míng
shēn


yāo

sǎng


gēn

chén
liú

bēn
chù

yóu
shēng
miè
děng
èr
zhǒng
xiāngmiào
yuán
zhōng

nián
zhàn

zhī

zhī
jīng
yìng


lǎn

chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìngyīn
míng

si

yōu
shì
jiàn


gēn

chén
liú

bēn


ā
nán


shì
liù
gēn
yóu

jué
míng

yǒu
míng
míng
jué

shī

jīng
liǎo

nián
wàng

guāng

shì


jīn

àn

míng


yǒu
jiàndòng

jìng

yuán

ting
zhì


tōng

sāi

xiù
xìng

shēng

fēi
biàn
fēi
tián

cháng

suǒ
chū


jué
chù
běnmiè

shēng

liǎo
zhī
āndàn

xún
dòng
jìng
tián
biàn

tōng
sāi

shēng
miè

míng
àn


shì
shí
èr
zhū
yǒu
wéi
xiàng

suí


gēn

tuō
nián
nèiguī
yuán
zhēn

běn
míng
yào
耀

yào
耀
xìng

míng

zhū


nián
yīng

yuán
tuō


yóu
qián
chén
suǒ

zhī
jiàn

míng

xún
gēn


gēn
míng


yóu
shì
liù
gēn

xiāng
wéi
yòng

ā
nán
zhī
jīn

huì
zhōng

ā


tuó


ér
jiàn


nàn
tuó
lóng

ěr
ér
ting

qíng
qié
shén

fēi

wén
xiāng

jiāo
fàn
shé
zhī
wèi

shùn
ruò
duō
shén

shēn
jué
chù


lái
guāng
zhōng

yìng
lìng
zàn
xiàn


wéi
fēng
zhìyuán


zhū
miè
jìn
dìng


shēng
wénhuì
zhōngjiā

jiǔ
miè

gēn

yuán
míng
liào
zhī


yīn
xīn
niàn

ā
nán

jīn

zhū
gēn
ruò
yuánnèi
yíng

guāng


shì

chén


shì
jiān
zhū
biàn
huà
xiàng

tāng
xiāo
bīng

yìng
niàn
huà
chéng

shàng
zhī
jué

ā
nánshì
rén

jiàn

yǎn

ruò
lìngàn
xiàng
xiàn
qián

liù
gēn
àn
rán

tóu

xiāng
lèi


rén

shǒu
xún

wài
rào


suī

jiàn

tóu


biàn

zhī
jué
shì
tóng

yuán
jiàn
yīn
míng

àn
chéng

jiàn


míng
zhū
àn
xiàng
yǒng

néng
hūn

gēn
chén

xiāo

yún

jué
míng


chéng
yuán
miào

ā
nán
bái

yán

shì
zūnshuō
yán
yīn

jué
xīn


qiú
cháng
zhù

yào

guǒ
wèi
míng

xiāng
yìng

shì
zūn


guǒ
wèi
zhōngniè
pán

zhēn


xìng

yǎn

luó
shí

kōng

lái
zàng


yuán
jìng
zhì

shì

zhǒng
míng

chēng
wèi
suī
bié

qīng
jìng
yuán
mǎn


xìng
jiān
níng


jīn
gāng
wáng
cháng
zhù

huì

ruò

jiàn
tingmíng
àn
dòng
jìng
tōng
sāi


jìngyóu

niàn
xīnqián
chén

běn

suǒ
yǒu

yún

jiāng


jìng
duàn
miè


wéi
xiū
yīn


huò

lái

cháng
zhù
guǒ

shì
zūn

ruò

míng
àn

jiàn

jìng
kōngqián
chén

niàn

xìng
miè

jìn
tuì
退
xún
huán

wēi

tuī
qiú

běn


xīnxīn
suǒ

jiāng
shuí

yīn

qiú

shàng
jué


lái
xiān
shuō
zhàn
jīng
yuán
cháng

wéi
yuè
chéng
yán

zhōng
chéng

lùn

yún


lái
zhēn
shí

zhě

wéi
chuíkāi

ménggào
ā
nán


xué
duō
wén

wèi
jìn
zhū
lòu

xīn
zhōng

zhī
diān
dǎo
suǒ
yīn

zhēn
dǎo
xiàn
qián

shí
wèi
néng
shí

kǒng

chéng
xīn
yóu
wèi
xìnjīn
shì
jiāng
chén

zhū
shì

dāng
chú
shí

lái
chì
luó
hóu
luó


zhōng

shēng

wèn
ā
nán
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng


yán

wén

zhōng
xiē

shēng


yòu
wèn
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng

yán

wén

shí
luó
hóu
luó

yòu


shēng


yòu
wèn
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng
yòu
yán

wén


wèn
ā
nán


yún

wén

yún


wén

ā
nán

zhòng

bái

yán

zhong
shēng
ruò

wén


jiǔ
shēng
xiāo

yīn
xiǎng
shuāng
jué


míng

wén


lái
yòu
chì
luó
hóu

zhōng

wèn
ā
nán
yán


jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng

yán
yǒu
shēng

shǎo
xuàn
shēng
xiāo


yòu
wèn
yán

ěr
jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng

yán

shēng

yǒu
qǐng

luó
hóu
gèng
lái
zhuàng
zhōng


yòu
wèn
yán

ěr
jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng


yán
yǒu
shēng


wèn
ā
nán


yún

shēng

yún


shēng

ā
nán

zhòng


bái

yán

zhong
shēng
ruòmíng
yǒu
shēng


jiǔ
shēng
xiāo

yīn
xiǎng
shuāng
jué


míng

shēngā
nán


zhū

zhòng


jīn
yúnjiǎo
luàn


zhòng
ā
nán


shí
wènjīn
yún

míng
wéi
jiǎo
luàn


yán


wèn

wényán
wén

yòu
wèn

shēngyán
shēng

wéi
wén

shēng

bào


dìng


shì
yún


míng
jiǎo
luàn

ā
nán

shēng
xiāo

xiǎng


shuō

wén

ruò
shí

wén

wén
xìng

miè

tóng
zhong
shēng
gèngyún

zhī

zhī
yǒu
zhīshì
shēng
chén

huò

huò
yǒuwén
xìng
wéi

yǒu


wén
shí
yún


shuí
zhī

zhě

shì

ā
nán

shēng

wén
zhōng


yǒu
shēng
miè

fēi
wéi

wén
shēng
shēng
shēng
miè

lìng

wén
xìng
wéi
yǒu
wéishàng
diān
dǎo

huò
shēng
wéi
wén


guài
hūncháng
wéi
duàn

zhōng

yīng
yán


zhū
dòng
jìng

sāi
kāi
tōng

shuō
wén

xìng


zhòng
shuì
rén
mián
shú
chuáng
zhěn


jiā
yǒu
rén


shuì
shí

dǎo
liàn
chōngrén
mèng
zhōng

wén
chōng
dǎo
shēng
bié
zuòhuò
wéihuò
wéi
zhuàng
zhōngmèng
shí


guài

zhōng
wéi

shí
xiǎng


shíchuán
zhī
chǔ
yīn


gào
jiā
rén


zhèng
mèng
shí

huò

chōng
yīn
jiāng
wéi

xiǎng

ā
nán

shì
rén
mèng
zhōngjìng
yáo
kāi

tōng
sāi


xíng
suī
mèi

wén
xìng

hūn

zòng

xíng
xiāo
mìng
guāng
qiān
xiè


xìng
yún

wéi

xiāo
miè


zhū
zhòng
shēng
cóng

shǐ
lái

xún
zhū

shēng

zhú
niàn
liú
zhuǎn

céng

kāi

xìng
jìng
miào
cháng


xún
suǒ
cháng

zhú
zhū
shēng
miè

yóu
shì
shēng
shēng

rǎn
liú
zhuǎn

ruò

shēng
miè

shǒu

zhēn
cháng

cháng
guāng
xiàn
qián

gēn
chén
shí
xīn
yìng
shí
xiāo
luò

xiǎng
xiàng
wéi
chén

shí
qíng
wéi
gòu

èr

yuǎn

yǎn
yìng
shí
qīng
míng

yún


chéng

shàng
zhī
jué